1رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
    جستجو برای :
    بقای موضوع حرکت جوهری بزرگ این نظریه گم شدن یا انعدام موضوع است و بدون حل این مشکل ظریه ی حرکت جوهری هر چند مبرهن
    • تعداد رکوردها : 1