1رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
    جستجو برای :
    دکارت به قرائت هایدگر چکیده دکارت مؤسس فلسفة جدید و یکی از بنیانگذاران عالم تجدد است. در تفکر دکارت بین عالم و آدم جدایی
    • تعداد رکوردها : 1